Document zonder titel

Garantiebeleid voor commerciële producten


Beperkte garantie voor SanDisk® Commerciële Hardware Drive-producten

LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT KOOPT, OPENT OF ANDERSZINS GEBRUIKT, DAT IS ONTWORPEN DOOR WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC. ('FABRIKANT'). UW GEBRUIK VAN HET PRODUCT VORMT EEN OVEREENKOMST MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE SANDISK® BEPERKTE GARANTIEVERKLARING ('OVEREENKOMST'). ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GEBRUIK HET PRODUCT DAN NIET.

A. Garantie-informatie

1. Deze garantie ('Garantie') wordt verstrekt door Western Digital Technologies, Inc. en haar toepasselijke dochteronderneming (gezamenlijk, 'Fabrikant'), is niet-overdraagbaar en is alleen van toepassing op de SanDisk® Commercial Hardware Drive-producten die in de onderstaande tabel in sectie F zijn gespecificeerd (elk, een 'Product'). De Garantie wordt uitsluitend verleend aan de oorspronkelijke eindgebruiker die dit Product koopt of aan de oorspronkelijke eindgebruiker van een computersysteem van derde dat het Product bevat ('Klant').

2. Deze Garantie dekt geen aankopen van de Producten bij een Wederverkoper door een partij die niet van plan is de eindgebruiker van het product te zijn. De garantie en ondersteuning voor dat product moet worden geïnitieerd door de Wederverkoper namens die partij.

3. Deze Garantie is niet van toepassing op nagemaakte, nep- of grijzemarktproducten. De Fabrikant zal geen ondersteuning bieden voor Producten (i) die SanDisk niet naar het land van verkoop heeft getransporteerd (of voor transport heeft geautoriseerd) en/of (ii) die niet via geautoriseerde kanalen zijn verkocht.

4. Elk product is uitsluitend bestemd voor commercieel gebruik en mag niet worden gebruikt door consumenten of huishoudens. Deze Garantie dekt geen persoonlijk, niet-commercieel gebruik van het Product. Als u dit product hebt gekocht bij een erkend verkooppunt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, raadpleegt u de toepasselijke bepalingen in de detailhandelsgarantie voor het Product op http://www.sandisk.com/wug.

5. Als het Product van de Klant afzonderlijke, op zichzelf staande softwareprogramma's bevat die door de Fabrikant zijn geleverd (bijv. SSD Dashboard, Crypto Erase en FlashSoft), is het gebruik van deze programma's onderworpen aan de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij dat programma is geleverd en niet aan deze Overeenkomst.

6. Deze versie van de garantie is van toepassing op Producten gekocht door de Klant op of na 21 juli 2016. Neem voor eerdere versies van de Beperkte Garantie contact op met de klantenservice van SanDisk® ('Klantenservice') via de onderstaande contactgegevens.

B. Informatie technische informatie garantieperiode

1. Technische ondersteuningsproblemen of garantieclaims met betrekking tot de Producten die zich voordoen gedurende de eerste negentig (90) dagen na levering aan de Klant, moeten worden verwerkt door de partij bij wie de Klant het Product heeft gekocht.

2. Als het Product in kwestie al is ingebouwd of voorgeïnstalleerd in een apparaat of computersysteem van derden, dient de Klant contact op te nemen met de geregistreerde fabrikant van product van derden voor primaire technische ondersteuning en garantieclaims.

3. Als de Klant dit product afzonderlijk heeft aangeschaft als eindgebruiker of als de fabrikant van het computersysteem van derden dat het Product bevat, het Product heeft geïdentificeerd als de enige oorzaak van het technische probleem, dan kan de Klant technische ondersteuning vragen door binnen de Garantietermijn contact op te nemen met de Klantenservice via e-mail naar  support@SanDisk.com  of via het telefoonnummer voor de regio van de Klant op  http://www.sandisk.com/about/contact.html. Deze technische ondersteuning is alleen bedoeld voor fouten die uitsluitend zijn toe te schrijven aan de vervaardiging van het Product.

C. Garantiebepalingen

1. De Fabrikant garandeert de Klant dat dit Product, met uitzondering van de content en/of software (indien van toepassing) geleverd bij of binnen het Product, gedurende de toepasselijke Garantietermijn (zoals hieronder gedefinieerd) zoals hieronder gespecificeerd onder normale gebruiksomstandigheden (a) vrij zal zijn van materiële defecten in materiaal of vakmanschap en (b) materieel zal voldoen aan de gepubliceerde productspecificaties van de Fabrikant. Een Product wordt alleen beschouwd een materiaalfout te hebben of materieel defect te zijn als het niet voldoet aan de opgegeven ontwerplevensduur (tot maximaal de toepasselijke Garantietermijn) en wordt geretourneerd naar de juiste locatie binnen de Garantietermijn en is onderworpen aan de betreffende prestatiegrenswaardegegevens die in het gegevensblad van het Product zijn opgenomen (zoals geproduceerd of verstrekt door de Fabrikant).

2. Deze Garantie dekt geen schade aan dit Product die het gevolg is van een ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, een natuurramp of persoonlijke ramp, onjuiste installatie, de aanwezigheid van een product van derden in een computersysteem, of ongeautoriseerde demontage, reparatie of aanpassing. Het is mogelijk dat een Product wordt gebruikt onder omstandigheden die ervoor zorgen dat de media slijten (en dat de Garantie vervalt) vóór het verstrijken van de opgegeven termijn in de Garantietermijn, zoals gespecificeerd in de toepasselijke levensduurspecificatie.

3. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van deze Overeenkomst en een bestaande geldige set van garantievoorwaarden tussen de Klant en de Fabrikant, zullen de voorwaarden tussen de Klant en de Fabrikant voorrang hebben op deze Overeenkomst. Deze overeenkomst heeft echter voorrang op de voorbedrukte voorwaarden op alle Klantformulieren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, door de Klant verstrekte inkooporders.

D. Garantieclaims

1. Om een garantieclaim in te dienen, kan de Klant of, (a) binnen de Garantietermijn contact opnemen met de verdelende of wederverkopende partij bij wie de aankoop werd gedaan (de 'Wederverkoper') en een bewijs van aankoop en de oorspronkelijke aankoopstatus (met vermelding van datum, plaats van aankoop en naam van de Wederverkoper, indien van toepassing) en productnaam, -type en -nummer overleggen, of (b) een RMA-nummer van de Fabrikant ontvangen en de garantieretourprocedures van de Fabrikant volgen. Alleen de Klant heeft het recht om de Garantie uit te oefenen, en deze Klant dient het Product te retourneren volgens de richtlijnen zoals vermeld door de Wederverkoper en/of Fabrikant, met inbegrip van een gedetailleerde opgave van het probleem die voldoende is om het probleem gemakkelijk te kunnen reproduceren. De Fabrikant behoudt zich het recht voor, naar eigen inzicht, om de Klant te verwijzen de producten te retourneren via de Wederverkoper

2. Een retourzending kan worden vereist naar een ander land dan het land waarin de Klant is gevestigd en/of waar het Product is gekocht.

3. Als de Klant van mening is dat een Product niet voldoet aan de garantie en ervoor kiest om de garantieprocedures van de Fabrikant te gebruiken, dan zal de Klant zich houden aan de op dat moment geldende Retour Materiaal Autorisatie-proces ('RMA') van de Fabrikant en zal de Klant een RMA-nummer vragen aan de Klantenservice na het presenteren van een overzicht van het defect. De Fabrikant zal dan een RMA-nummer toekennen aan de Klant, samen met instructies voor het verzenden naar de Fabrikant van het Product dat volgens de Klant defect is. De Klant zal het defecte Product retourneren in een geschikte container, die opvallend het RMA-nummer zal dragen dat de Klant vóór het retourneren van de Fabrikant heeft ontvangen. Producten die worden geretourneerd aan de Fabrikant die vallen onder deze sectie, en alle gerepareerde of vervangen Producten die horen bij deze Bijlage, zullen worden geleverd aan en van de Fabrikant voor rekening en risico van de Fabrikant. De Fabrikant (of een contractant van de Fabrikant) dient het Product te beoordelen en, indien een gebrek wordt vastgesteld, de retourzending te verwerken op kosten van de Fabrikant. Als de Fabrikant vaststelt dat de fout niet bestaat in het Product, zal de Klant de Fabrikant vergoeden voor alle kosten in verband met het retourneren van het Product. Producten die onjuist zijn geëtiketteerd, verpakt of verzonden, kunnen de garantie voor dat product doen vervallen. De Fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen tijdens het transport naar onze RMA ontvangende locaties.

4. De Fabrikant kan ervoor kiezen een niet-conform Product te repareren of te vervangen. Een dergelijke vervanging zal worden gemaakt door een nieuw of hersteld Product met dezelfde of een uitgebreidere functionaliteit dan het geretourneerde Product. Als de Fabrikant het Product dat niet conform is niet kan repareren of vervangen, of als deze opties commercieel niet redelijk zijn, dan zal de Fabrikant de Klant een krediet verlenen voor het Product dat niet conform is. De waarde van het krediet is, naar keuze van de fabrikant, ofwel (a) de vervangingswaarde van het niet-conforme Product of (b) de aankoopwaarde van het niet-conforme Product, naar verhouding van de duur van de garantietermijn gedurende welke het gebruik van het Product aan de Klant is geweigerd. Een verouderd of gestaakt product kan worden vervangen door hetzelfde Product of, als er geen vervanging beschikbaar is, door een Product met een vergelijkbare functionaliteit en capaciteit. De reparaties van de Klant volgens dit gedeelte kunnen afhankelijk worden gesteld van de eis van de Fabrikant dat het Product fysiek moet worden geretourneerd.

5. De Fabrikant is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van gegevens als onderdeel van het RMA-proces. De Klant begrijpt dat de Fabrikant tijdens het RMA-proces onbedoeld toegang kan hebben tot de gegevens op het geretourneerde product. Om gevoelige data tegen openbaarmaking te beschermen, raadt de fabrikant aan om zoveel mogelijk gevoelige data uit het Product te verwijderen als technisch mogelijk is voordat het Product voor RMA-verwerking wordt verzonden. Indien het niet het geval is dat alle gegevens worden of kunnen worden verwijderd, zal de Klant de Fabrikant en de Wederverkoper schadeloos stellen, verdedigen en onschuldig houden voor elke mogelijke aansprakelijkheid in verband met de mogelijke aanwezigheid in het geretourneerde Product van gevoelige en/of persoonlijke data, ongeacht of deze gegevens betrekking hebben op de Klant of andere derden.

6. De Fabrikant is niet aansprakelijk voor (a) incidentele, indirecte, speciale, voorbeeldige, straf- of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verlies van winst en/of verlies van gegevens, ander verlies, schade of kosten die direct of indirect het gevolg zijn van een defect of het onvermogen om het Product te gebruiken of slechte prestaties, afzonderlijk of in combinatie met andere apparatuur, ongeacht of de Fabrikant of de Klant op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, noch (b) bedragen in het totaal die de voor het (de) toepasselijke Product(en) betaalde aankoopprijs overschrijden. De Fabrikant is niet aansprakelijk voor en dekt onder deze Garantie niet alle kosten in verband met onderhoud en/of installatie van SanDisk®-producten, met inbegrip van het Product. Deze Garantie beschrijft de volledige aansprakelijkheid en verplichtingen van de Fabrikant met betrekking tot defecten, schending van de garantie of enige andere tekortkoming in de uitvoering of het voldoen aan de specificatie in verband met de Producten.

7. Producten van de Fabrikant, met inbegrip van het Product, mogen niet worden gebruikt in toepassingen waar defecten verwondingen of levensgevaarlijke situaties kunnen dreigen, zoals in de luchtvaart, de auto-industrie, nucleaire, medische of systemen voor levensondersteuning (of enige andere vorm van ultragevaarlijke toepassingen), en de Fabrikant zal in geen geval enige garantie of andere verplichtingen hebben die voortvloeien uit dergelijk gebruik van het Product.

E. DISCLAIMER

DE HIERIN VERMELDE GARANTIE IS DE ENIGE BRON VAN GARANTIERECHTEN VAN DE KLANT IN VERBAND MET PRODUCTEN, EN VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERKOOPBAARHEID EN NIET-INBREUKMAKENDHEID, DIE HIERBIJ ALLEMAAL WORDEN AFGEWEZEN. ER WORDEN GEEN GARANTIERECHTEN VERLEEND AAN EEN ANDERE PARTIJ DAN DE KLANT VAN HET PRODUCT. DE WETTEN VAN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN KUNNEN ANDERE RECHTEN VERLENEN DIE NIET WORDEN BEÏNVLOED DOOR DEZE GARANTIE.

F. Garantietermijn

1. De duur van de Garantie ('Garantietermijn'), waarnaar hierboven wordt verwezen, wordt gespecificeerd in kalenderjaren en begint op de verzenddatum van het Product door de Fabrikant. Elke 'X' binnen een SKU staat voor een variabele.

Voor de volgende groep producten, vervalt de Garantietermijn aan het einde van (a) de opgegeven termijn voor het hieronder geïdentificeerde Product of (b) het moment waarop het gebruik van het Product door de Klant de opgegeven levensduurlimiet overschrijdt, dat wil zeggen (i) het moment waarop de totale cumulatieve gegevens van het Product (zoals vastgelegd in het S.M.A.R.T-attribuut van het Product (E6h/230) 'Media Wear Out Indicator' 100% van de levensduurwaarde van het Product bereikt; of (ii) het totale aantal geschreven Terabytes (TBW) van het Product bereikt, zoals aangegeven in de tabel hieronder of in de Specificaties voor het Product. In geval van tegenstrijdigheid tussen de onderstaande tabel en de Specificaties, hebben de Specificaties voorrang.

 

Productfamilie SKU Garantieduur Duurzaamheid
U110 mSATA SSD's SDSA6DM-016G
SDSA6DM-024G
SDSA6DM-032G
Eén (1) jaar Zie specificaties
Extreme Pro SATA SSD's SDSSDXPS-960G-G25
SDSSDXPS-480G-G25
SDSSDXPS-240G-G25
Tien (10) jaar 80 TBW
Solid State-drives (SSD's) SDSSDP-128G-G25
SDSSDP-064G-G25
Drie (3) jaar Zie specificaties
U110 2.5" SSD's SDSA6GM-032G
SDSA6GM-064G-1022
SDSA6GM-064G-1122
SDSA6GM-128G-1022
SDSA6GM-128G-1122
Drie (3) jaar Zie specificaties
U110 mini mSATA SSD's SDSA6FM-016G
SDSA6FM-024G
SDSA6FM-032G
Eén (1) jaar Zie specificaties
U110 m.2 SSD's SDSA6MM-008G
SDSA6MM-016G
SDSA6MM-024G
SDSA6MM-032G
SDSA6PM-064G
SDSA6PM-128G
Eén (1) jaar Zie specificaties
Ultra II SATA SSD's SDSSDHII-960G-G25
SDSSDHII-480G-G25
SDSSDHII-240G-G25
SDSSDHII-120G-G25
Drie (3) jaar 80 TBW
X110 mSATA SSD's SD6SF1M-256G-1022
SD6SF1M-256G-1022I
SD6SF1M-128G-1022
SD6SF1M-128G-1022I
SD6SF1M-064G-1022
SD6SF1M-064G-1022I
SD6SF1M-032G-1022
SD6SF1M-032G-1022I
Vijf (5) jaar Zie specificaties
X110 2.5" SSD's SD6SB1M-064-1022I
SD6SB1M-064G-1022
SD6SB1M-128-1022I
SD6SB1M-128G-1022
SD6SB1M-256-1022I
SD6SB1M-256G-1022
Vijf (5) jaar Zie specificaties
SD6SB1M-064G
SD6SB1M-128G
SD6SB1M-256G
Eén (1) jaar Zie specificaties
X210 2.5" SSD's SD6SB2M-128G-1022I
SD6SB2M-256G-1022I
SD6SB2M-512G-1022
Vijf (5) jaar 80 TBW
X210 SATA 2.5" SD6SB2M-128G
SD6SB2M-256G
SD6SB2M-512G
Eén (1) jaar 80 TBW
X300s 2.5" SSD's SD7SB3Q-064G-1022I
SD7SB3Q-064G-1022
SD7SN3Q-064G-1122
SD7UB2Q-010T-1022
SD7UB2Q-010T-1122
SD7UB2Q-512G-1022
SD7UB2Q-512G-1122
SD7UB3Q-128G-1022
SD7UB3Q-128G-1122
SD7UB3Q-256G-1022
SD7UB3Q-256G-1122
SD7UN3Q-128G-1022
SD7UN3Q-256G-1022
SD7UN3Q-512G-1122
Vijf (5) jaar 80 TBW
X300s SATA 2.5" SSD's SD7SB2Q-010T
SD7SB2Q-512G
SD7SB3Q-064G
SD7SB3Q-128G
SD7SB3Q-256G
SD7UB2Q-512G
SD7UB3Q-128G
SD7UB3Q-256G
Drie (3) jaar 80 TBW
X300s M.2 SSD's SD7SN3Q-064G
SD7SN3Q-128G
SD7SN3Q-256G
SD7SN3Q-512G
SD7UN3Q-128G
SD7UN3Q-256G
SD7UN3Q-512G
Drie (3) jaar 80 TBW
X300 2.5" SSD's SD7SB6S-128G
SD7SB6S-256G
SD7SB7S-010T
SD7SB7S-512G
SD7UB6S-128G
SD7UB6S-256G
SD7UB7S-512G
SD7SB7S-960G
Drie (3) jaar 80 TBW
SD7SB6S-128G-1122
SD7SB6S-256G-1122
SD7SB7S-010T-1122
SD7SB7S-512G-1122
SD7SF6S-128G-1122
SD7SF6S-256G-1122
Drie (3) jaar 80 TBW
X300s M.2 2280 SSD's SD7SN6S-128G
SD7SN6S-256G
SD7SN6S-512G
SD7UN6S-128G
SD7UN6S-256G
SD7UN6S-512G
Drie (3) jaar 80 TBW
X300 mSATA SSD's SD7SF6S-128G
SD7SF6S-256G
Drie (3) jaar 80 TBW
SD7SF6S-512G-1122 Vijf (5) jaar 80 TBW
X400 2.5" SSD's SD8SB8U-1T00-1122
SD8TB8U-1T00-1122
Vijf (5) jaar 320 TBW
SD8SB8U-512G-1122
SD8TB8U-512G-1122
Vijf (5) jaar 160 TBW
SD8SB8U-256G-1122
SD8TB8U-256G-1122
Vijf (5) jaar 80 TBW
SD8SB8U-128G-1122 Vijf (5) jaar 72 TBW
X400 M.2 2280 SSD's SD8SN8U-1T00-1122
Vijf (5) jaar 320 TBW
SD8SN8U-512G-1122
Vijf (5) jaar 160 TBW
SD8SN8U-256G-1122
Vijf (5) jaar 80 TBW
SD8SN8U-128G-1122
SD8TB8U-128G-1122
Vijf (5) jaar 72 TBW
Z400s 2.5" SSD's SD8SBAT-256G-1122 SD8SBAT-128G
SD8SBAT-128G-1122
Vijf (5) jaar 72 TBW
SD8SBAT-064G
SD8SBAT-064G-1122
Vijf (5) jaar 40 TBW
SD8SBAT-032G
SD8SBAT-032G-1122
Vijf (5) jaar 20 TBW
Z400s mSATA SSD's SD8SFAT-128G
SD8SFAT-128G-1122
Vijf (5) jaar 72 TBW
SD8SFAT-064G
SD8SFAT-064G-1122
Vijf (5) jaar 40 TBW
SD8SFAT-032G
SD8SFAT-032G-1122
Vijf (5) jaar 20 TBW
Z400 M.2 2280 SSD's SD8SNAT-256G
SD8SNAT-256G-1122
SD8SNAT-128G
SD8SNAT-128G-1122
Vijf (5) jaar 72 TBW
SD8SNAT-064G
SD8SNAT-064G-1122
Vijf (5) jaar 40 TBW
Z400 M.2 2242 SSD's SD8SMAT-128G
SD8SMAT-128G-1122
Vijf (5) jaar 72 TBW
SD8SMAT-064G
SD8SMAT-064G-1122
Vijf (5) jaar 40 TBW
SD8SMAT-032G
SD8SMAT-032G-1122
Vijf (5) jaar 20 TBW
Z410 2.5" SSD's SD8SBBU-120G-1122 Drie (3) jaar 40 TBW
SD8SBBU-240G-1122 Drie (3) jaar 80 TBW
SD8SBBU-480G-1122 Drie (3) jaar 120 TBW
X600 2.5”/7mm behuisde Non-SED SSD's SD9SB8W-128G Vijf (5) jaar 72 TBW
SD9SB8W-256G Vijf (5) jaar 100 TBW
SD9SB8W-512G Vijf (5) jaar 200 TBW
SD9SB8W-1T00 Vijf (5) jaar 400 TBW
SD9SB8W-2T00 Vijf (5) jaar 500 TBW
X600 M.2 2280 Non-SED SSD's SD9SN8W-128G Vijf (5) jaar 72 TBW
SD9SN8W-256G Vijf (5) jaar 100 TBW
SD9SN8W-512G Vijf (5) jaar 200 TBW
SD9SN8W-1T00 Vijf (5) jaar 400 TBW
SD9SN8W-2T00 Vijf (5) jaar 500 TBW
X600 2.5”/7mm behuisde SED SSD's SD9TB8W-128G Vijf (5) jaar 72 TBW
SD9TB8W-256G Vijf (5) jaar 100 TBW
SD9TB8W-512G Vijf (5) jaar 200 TBW
SD9TB8W-1T00 Vijf (5) jaar 400 TBW
SD9TB8W-2T00 Vijf (5) jaar 500 TBW
X600 M.2 2280 SED SSD's SD9TN8W-128G Vijf (5) jaar 72 TBW
SD9TN8W-256G Vijf (5) jaar 100 TBW
SD9TN8W-512G Vijf (5) jaar 200 TBW
SD9TN8W-1T00 Vijf (5) jaar 400 TBW
SD9TN8W-2T00 Vijf (5) jaar 500 TBW
Western Digital CL SN520 NVMe™ SSDs SDAPMUW-128G-1022 Vijf (5) jaar 100 TBW
SDAPMUW-256G-1022 Vijf (5) jaar 200 TBW
SDAPMUW-512G-1022 Vijf (5) jaar 400 TBW
SDAPNUW-128G-1022 Vijf (5) jaar 100 TBW
SDAPNUW-256G-1022 Vijf (5) jaar 200 TBW
SDAPNUW-512G-1022 Vijf (5) jaar 400 TBW
Western Digital CL SN720 NVM™ SSDs SDAQNTW-256G-1022 Vijf (5) jaar 200 TBW
SDAQNTW-512G-1022 Vijf (5) jaar 400 TBW
SDAQNTW-1T00-1022 Vijf (5) jaar 800 TBW
SDAQNTX-2T00-1022 Vijf (5) jaar 1600 TBW
Western Digital PC SN520 NVMe™ SSD SSDAPTUW-128G Vijf (5) jaar 100 TBW
SDAPTUW-256G Vijf (5) jaar 200 TBW
SDAPTUW-512G Vijf (5) jaar 300 TBW
SDAPMUW-128G Vijf (5) jaar 100 TBW
SDAPMUW-256G Vijf (5) jaar 200 TBW
SDAPMUW-512G Vijf (5) jaar 300 TBW
SDAPNUW-128G Vijf (5) jaar 100 TBW
SDAPNUW-256G Vijf (5) jaar 200 TBW
SDAPNUW-512G Vijf (5) jaar 300 TBW
Western Digital PC SN720 NVMe™ SSD SDAPNTW-256G Vijf (5) jaar 200 TBW
SDAPNTW-512G Vijf (5) jaar 300 TBW
SDAPNTW-1T00 Vijf (5) jaar 400 TBW
Andere commercieel verkrijgbare producten die niet aangepast zijn SanDisk® SSD XXXXXXXXXXXXXX Eén (1) jaar Zie specificaties

Voor de volgende groep producten, vervalt de Garantietermijn aan het einde van (a) de opgegeven periode voor het hieronder geïdentificeerde Product of (b) het punt waarop het gebruik van het Product door de Klant de opgegeven maximale levensduurlimiet overschrijdt, die zal worden gemeten door de gemiddelde beschrijvingen die het Product schrijft per dag (DWPD) te berekenen gedurende de verwachte garantietermijn van het Product zoals vermeld in de onderstaande tabel.

Productfamilie SKU Garantieduur Duurzaamheid
Optimus Extreme™ SAS SSD's SDLKOE9W-100G-5CA1
SDLKOD9W-200G-5CA1
SDLKOC9W-400G-5CA1
SDLLOC9W-800G-5CA1
Vijf (5) jaar 45 DWPD
Optimus Ultra™ SAS SSD's SDLKOEGW-150G-5CA1
SDLKODGW-300G-5CA1
SDLKOCGW-600G-5CA1
SDLLOCGW-012T-5CA1
Vijf (5) jaar 30 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSD's SDLKOEDM-200G-5CA1
SDLKODDM-400G-5CA1
SDLKOCDM-800G-5CA1
SDLLOCDM-016T-5CA1
Vijf (5) jaar  10 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSD's - Gerecertificeerd product SDLKOEDM-200G-5CRC
SDLKODDM-400G-5CRC
SDLKOCDM-800G-5CRC
SDLLOCDM-016T-5CRC
Drie (3) jaar 10 DWPD
SDLKOEDM-200G-5CRZ
SDLKODDM-400G-5CRZ
SDLKOCDM-800G-5CRZ
SDLLOCDM-016T-5CRZ
Eén (1) jaar 10 DWPD
Optimus Eco™ SAS SSD's SDLKOD6R-400G-5CA1
SDLKOC6R-800G-5CA1
SDLLOC6R-016T-5CA1
Vijf (5) jaar 3 DWPD
SDLLOC6R-020T-5CA1 Vijf (5) jaar 1 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD SDLLOCDR-038T-5CA3
SDLLOCDR-038T-5CA1
Vijf (5) jaar 0,5 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD's - Gerecertificeerd product SDLLOCDR-038T-5CRC Drie (3) jaar 0,5 DWPD
SDLLOCDR-038T-5CRZ Eén (1) Jaar 0,5 DWPD
Lightning Ultra™ Gen. II SAS SSD's SDLTMDKW-200G-5CA1
SDLTMDKW-400G-5CA1
SDLTMCKW-800G-5CA1
Vijf (5) jaar 25 DWPD
Lightning Ascend™ Gen. II SAS SSD's SDLTODKM-200G-5CA1
SDLTODKM-400G-5CA1
SDLTODKM-800G-5CA1
SDLTOCKM-016T-5CA1
Vijf (5) jaar 10 DWPD
Lightning Eco™ Gen. II SAS SSD's SDLTODKR-800G-5CA1
SDLTOCKR-016T-5CA1
Vijf (5) jaar 3 DWPD
Lightning® schrijfintensief SAS SSD's SDLB6HS-200GC-00
SDLB6HS-400GC-00
Vijf (5) jaar 25 DWPD
Lightning SAS SSD's voor gemengd gebruik SDLB6HM-200GC-00
SDLB6HM-400GC-00
SDLB6HM-800GC-00
Vijf (5) jaar 10 DWPD
Lightning SAS SSD's voor leesintensieve bewerkingen SDLB6JC-400GC-00
SDLB6JC-800GC-00
SDLB6JC-016TC-00
Drie (3) jaar 1 DWPD
CloudSpeed Ultra™ SATA SSD's SDLFOEAM-100G-1HA1
SDLFODAM-200G-1HA1
SDLFODAM-400G-1HA1
SDLFOCAM-800G-1HA1
Vijf (5) jaar 3 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSD's SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Vijf (5) jaar 1 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSD's - Gerecertificeerd product SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Drie (3) jaar 1 DWPD
CloudSpeed Eco™ SATA SSD's SDLFNDAR-240G-1HA2
SDLFNDAR-480G-1HA2
SDLFNCAR-960G-1HA2
Drie (3) jaar 1 DWPD
CloudSpeed Eco Gen. II™ SSD's SDLF1DAR-480GC-1Hxx
SDLF1DAR-960GC-1Hxx
SDLF1CRR-019TC-1Hxx
Vijf (5) jaar 0,6 DWPD
CloudSpeed Ultra Gen. II™ SSD's SDLF1DAM-400GC-1Hxx
SDLF1DAM-800GC-1Hxx
SDLF1CRM-016TC-1Hxx
Vijf (5) jaar 1,8 DWPD
ULLtraDIMM™ DDR3 SSD's SDLOODFM-200G-6KB1
SDLOOCFM-400G-6KB1
Vijf (5) jaar 10 DWPD

Voor de volgende groep van PCIe-producten vervalt de Garantietermijn aan het einde van (a) de opgegeven termijn voor het hieronder omschreven Product of (b) het punt waarop het gebruik van het Product door de Klant de opgegeven maximale levensduurlimiet overschrijdt, die zal worden gemeten door berekening van het totale aantal Geschreven Petabytes (PBW) van het Product voor normaal gebruik gedurende de geprojecteerde garantieduur van het Product zoals vermeld in de onderstaande tabel. Voor gebruikers die oplossingen met meerdere producten implementeren, gaan de levensduurbeoordelingen uit van een gelijkmatige verdeling van schrijfopdrachten over alle producten.

Productfamilie SKU Garantieduur Duurzaamheid
ioFX 420GB SDFABAMOF-420G-SF1 Vijf (5) jaar 2 PBW
ioFX2 1,6 TB SDFABAMOF-1T65-SF1 Vijf (5) jaar 8 PBW
ioFX2 410 GB SDFABAMOF-410G-SF1 Vijf (5) jaar 2 PBW
Fusion ioMemory SX300-1300 SDFACAMOS-1T30-SF1 Vijf (5) jaar 4 PBW
Fusion ioMemory SX300-1600 SDFACAMOS-1T60-SF1 Vijf (5) jaar 5,5 PBW
Fusion ioMemory SX300-3200 SDFACAMOS-3T20-SF1 Vijf (5) jaar 11 PBW
Fusion ioMemory SX300-6400 SDFACCMOS-6T40-SF1 Vijf (5) jaar 22 PBW
Fusion ioMemory SX350-1300 SDFADAMOS-1T30-SF1 Vijf (5) jaar 4 PBW
Fusion ioMemory SX350-1600 SDFADAMOS-1T60-SF1 Vijf (5) jaar 5,5 PBW
Fusion ioMemory SX350-3200 SDFADAMOS-3T20-SF1 Vijf (5) jaar 11 PBW
Fusion ioMemory SX350-6400 SDFADCMOS-6T40-SF1 Vijf (5) jaar 22 PBW
Fusion ioMemory PX600-1000 SDFACAMOP-1T00-SF1 Vijf (5) jaar 12 PBW
Fusion ioMemory PX600-1300 SDFACAMOP-1T30-SF1 Vijf (5) jaar 16 PBW
Fusion ioMemory PX600-2600 SDFACAMOP-2T60-SF1 Vijf (5) jaar 32 PBW
Fusion ioMemory PX600-5200 SDFACCMOP-5T20-SF1 Vijf (5) jaar 64 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 1,92 TB SDLC2CLR-019T-3NA1 Vijf (5) jaar 2,1 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 3,84 TB SDLC2LLR-038T-3NA1 Vijf (5) jaar 3,5 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 1,6 TB SDLC2CLR-016T-3NA1 Vijf (5) jaar 4,96 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 3,2 TB SDLC2LLR-032T-3NA1 Vijf (5) jaar 7 PBW

Garantie-informatie op het apparaat

Voor de volgende groep InfiniFlash-producten vervalt de garantietermijn voor het chassis aan het einde van de hieronder aangegeven termijn voor het Product. Voor de InfiniFlash-kaart, vervalt de Garantietermijn aan het einde van (a) de opgegeven termijn voor het hieronder omschreven Product of (b) het punt waarop het gebruik van het Product door de Klant de opgegeven maximale levensduurlimiet overschrijdt, die zal worden gemeten door berekening van het totale aantal Geschreven Petabytes (PBW) van het Product voor normaal gebruik gedurende de geprojecteerde garantieduur van het Product zoals vermeld in de onderstaande tabel. De levensduurbeoordelingen gaan uit van een gelijkmatige verdeling van de schrijfbewerkingen bij alle InfiniFlash-kaarten.

Productfamilie Systeemniveau-SKU Garantieduur InfiniFlash-kaartlevensduur Toepassingslevensduur*
InfiniFlash 100/500/700-serie SDIF100-2YXXXXXX
Drie (3) jaar 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750-serie (8 TB BSSD) SDIF150-2Y8XXXX
Drie (3) jaar 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750-serie (4 TB BSSD) SDIF150-2Y4XXXX
Drie (3) jaar 17,5 PBW 1.2 EBW

De beoordeling van de toepassingslevensduur van het apparaat wordt berekend door extrapolatie van de geschreven Exabytes (EBW) bij 64 InfiniFlash-kaarten bij normaal gebruik met een uniforme verdeling van de schrijfopdrachten over de duur van de garantie. Deze informatie wordt uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden en is geen indicator aan de hand waarvan de Garantietermijn wordt bepaald.

Garantie-informatie geëmbedde geïntegreerde oplossingen ('EIS')

Voor de volgende groep EIS-producten vervalt de Garantietermijn, indien deze eerder valt: (b) het moment waarop het gebruik van een Product door de Klant de in de Specificatie vermelde betrouwbaarheidskenmerken (met inbegrip van de levensduurlimiet) overschrijdt.

Onder 'Specificaties' wordt verstaan de operationele elementen, kenmerken, betrouwbaarheidskenmerken en functionele ontwerpspecificaties van een in de Productspecificaties vermeld Product (d.w.z. documenten met de opschriften 'specificatie' of 'gegevensblad' en het kwalificatierapport van dat Product).

 

Productfamilie SKU/-productaanduiding Garantieduur
SD- en microSD-kaarten SDSDAA, SDSDAD, SDSDAE, SDSDQAB, SDSDQAD, SDSDQAE Eén (1) jaar
SD- en microSD-kaarten EB/EC/ED-serie SDSDEB, SDSDEC, SDSDQEB, SDSDQEC, SDSDQED Twee (2) jaar
SD- en microSD-kaarten AF3-serie SDSDAF3, SDSDQAF3 Twee (2) jaar
SD-kaarten AG3-serie SDSDAG3 Twee (2) jaar
USB SDUFD33, SDUFD50 Eén (1) jaar
USB H-serie SDUFDEC Twee (2) jaar
iNAND 7232/7250/7350/7550 SDINADF4, SDINBDG4, SDINBDA6, SDINDDH4, SDADA4CR, SDADA4DR Eén (1) jaar
iNAND 7250 H-serie SDINBDG4*-H Twee (2) jaar
iNAND 7250/8251 I-serie SDINBDG4*-I, SDINBDG4*-XI, SDIN8DE*-I, SDIN8DE*-XI, SDIN8DE*-A, SDINBDG4*-A, SDINDDH6*-I, SDINDDH6*-XI Twee (2) jaar
iNAND 7250/8251 A-serie SDINBDG4*-XA, SDINBDG4*-ZA,  SDIN8DE*-XA, SDINDDH6*-XA, SDINDDH6*-ZA Twee (2) jaar

 

Als uw Product is gekocht bij een OEM en de SKU van uw Product niet aanwezig is op een tabel in deze Garantie, neem dan contact op met uw OEM om de garantieduur van uw Product te bepalen.

G. Productgegevensbladen en -specificatie

De productgegevensbladen en -specificaties voor de Producten zijn te vinden op sandisk.com. Als het gegevensblad en de specificaties voor het Product niet op sandisk.com kunnen worden gevonden, neem dan contact op met de klantenservice van SanDisk® voor een kopie van de documenten.

Alle vragen met betrekking tot het gebruik van deze garantie kunt u richten aan: Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035; Opgelet: Afdeling commercieel juridische zaken.

Versie 07.2016